HANDDESINFEKTION 70% SPRAYPUMP 1L

Kontakta oss för prisuppgift


HANDDESINFEKTION 70% SPRAYPUMP 1L
EFFEKTIVT MOT BAKTERIER OCH VIRUS. ÅTERFUKTANDE
Läs merH225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytorRökning förbjuden. P305 + P351 + P338 VID

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P102 Förvaras oåtkomligt för barn P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytorRökning förbjuden. P305 + P351 + P338 VID

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P102 Förvaras oåtkomligt för barn P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan